top of page

Lòng Chúa Thương Xót!

      Đây là chương trình cho những ai có cùng niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, xin cùng đồng hành với chúng con đem tình yêu thương đến những người bất hạnh, và những người cô đơn, và bị bỏ rơi trên nẻo góc đường, và những người đang chờ đợi chúng ta chia sẽ niềm vui đến với họ. Nay gia đình LCTX chúng con đã được khởi xướng ngày 12 tháng 4 năm 2012, cho đến nay. Chúng con xin mời mỗi người mở rộng bàn tay cùng với tấm lòng xót thương đồng hành với chúng con, nếu sự đóng góp của quí vị xin vào paypal và tuỳ lòng hảo tâm của qúi vị, mỗi năm chúng con sẽ gởi giấy tờ đóng góp về để đi khai thuế cuối năm. Chúng con xin chân thành cám ơn. Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi là Đấng Giàu Lòng Thươnc Xót chúc lành cho những ai có tấm lòng nhiệt thành trung tín, xin Chúa cho họ sống trong tình yêu thương của Ngài.

Phúc Cho Ai Không Thấy Mà Tin

Our Services

​Các Bài Giãng & Nhạc Mp3.

Xin tìm hiểu thêm lời Chúa, phần của các linh mục giãng. Và những bài hát thánh ca, nghe cho tâm hồn được bình an trong Thiên Chúa Ba Ngôi.

​Video Về Chúa & Các Thánh.

​Xin xem phim cuộc đời Chúa Giêsu, và những cuộc đời các Thánh, noi gương Chúa Giêsu Thầy Chí Thánh của chúng ta cho tâm hồn mỗi người được bình an và thanh thả.

​Các Tài Liệu Về Lòng Chúa Thương Xót.

​Xin tìm hiểu thêm về Lòng Chúa Thương Xót. Để chúng ta biết đón nhận và dễ hiệp thông cho những ai đang làm việc bác ái và phục vụ cho tha nhân vô vị lợi, hãy cầu nguyện cho họ bất cứ tôn giáo bạn.

​Các Sinh Hoạt Về Gia Đình LCTX.

​Xin tìm hiểu thêm sinh hoạt cũa gia đình Lòng Chúa Thương Xót. Nếu ai muốn hiệp thông trong lời đọc kinh cầu nguyện.

Gia Đình LCTX Ra Đi Thực Hành Làm Nhân Chứng.

​Kể từ ngày 12 tháng 04 năm 2012 cho đến nay. Những người ao ước cầu nguyện cho được bình an, đặc biệt cho những người trước giờ lâm chung, bất kể là ai không riêng biệt về tôn giáo bạn .

Liên Kết Với Con Cái LCTX Trên Toàn Thế Giới.

​Xin tìm hiểu về hiệp thông với nhóm Gia Đình Lòng Chúa Thương Xót. chúng ta cần hiệp nhất trong lời cầu nguyện và bắc tay chung lại nối kết trong tình yêu thương và chia sẽ cho những người bất hạnh đang chờ đợi chúng ta.

                 Tôn Chỉ Gia Đình Linh Đạo Cầu Nguyện 

                               Lòng Chúa Thương Xót!

                3 Điều Luật của Nhóm Lòng Chúa Thương Xót

 

ĐIỀU THỨ NHẤT: Xác tín và tuyên xưng, Thiên Chúa Ba Ngôi là Thiên

Chúa Thật và là Thiên Chúa của chúng ta. Xác tín và tuyên xưng, Chúa

Giêsu Kitô là Đấng cứu độ của chúng ta. Xác tín và tuyên xưng, Kinh

Thánh và Giáo Lý công giáo là giáo lý chân thật cho chúng ta.

                         

                     Thành Lập Nhóm LCTX Atlanta Georgia

                             Ngày 12 Tháng 4 Năm 2012 

                  Gia Đình Linh Đạo Cầu Nguyện Lòng Chúa Thương Xót. 

             Liên Kết hiệp nhất, cùng Giáo Hội của Chúa Giêsu trên toàn cầu.

David Thái: Đầy Tớ Vô Dụng

Phục Vụ Vô Vị Lợi

Contact

​Lắng Nghe,

Suy Gẫm Lời Chúa.

Phúc Âm: Is 61,1

​Thánh Thần Chúa Ngự Trên Tôi: Người Đã Sai Tôi ĐemTin Mừng Cho Người Nghèo Khó.

bottom of page